Dossier openen Twitter Facebook
Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen het Thuiswinkel Keurmerken een wederpartij waarop
Thuiswinkel Keurmerk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
overeenkomsten met Thuiswinkel Keurmerk, voor de uitvoering waarvan door Thuiswinkel Keurmerk
derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Thuiswinkel Keurmerk en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te
vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar
de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Thuiswinkel Keurmerk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Thuiswinkel Keurmerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de
stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Thuiswinkel Keurmerk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Thuiswinkel Keurmerk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien
de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het
in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Thuiswinkel Keurmerk daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Thuiswinkel Keurmerk anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Thuiswinkel Keurmerk niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering
en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Thuiswinkel Keurmerk en de wederpartij wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
wederpartij Thuiswinkel Keurmerk derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Thuiswinkel Keurmerk
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de overeenkomst.
3. Thuiswinkel Keurmerk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Thuiswinkel Keurmerk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien door Thuiswinkel Keurmerk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
6. Levering geschiedt af bedrijf van Thuiswinkel Keurmerk. De wederpartij is verplicht de
zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden
gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering,
dan is Thuiswinkel Keurmerk gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de
wederpartij ter beschikking staan.
7. Thuiswinkel Keurmerk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en
het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Thuiswinkel Keurmerk de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de
wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
9. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thuiswinkel Keurmerk
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thuiswinkel Keurmerk worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Thuiswinkel Keurmerk zijn verstrekt, heeft Thuiswinkel Keurmerk het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
wederpartij de gegevens aan Thuiswinkel Keurmerk ter beschikking heeft gesteld.
Thuiswinkel Keurmerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor
een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan
te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij,
van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst
daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden
verhoogd of verlaagd. Thuiswinkel Keurmerk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de
oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De
wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een
aanvulling, dan is Thuiswinkel Keurmerk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven
nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Thuiswinkel Keurmerk bevoegde
persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te
bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of
niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van Thuiswinkel Keurmerk op en is voor de wederpartij geen grond om de
overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Thuiswinkel Keurmerk een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat
kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Thuiswinkel Keurmerk gehouden is, dan is de
wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Thuiswinkel Keurmerk
daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Thuiswinkel Keurmerk met de wederpartij een vast honorarium of vaste
prijs overeenkomt, dan is Thuiswinkel Keurmerk niettemin te allen tijde gerechtigd tot
verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de wederpartij in dat
geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de
verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting
ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de
prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de
overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden
na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die
een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Thuiswinkel Keurmerk
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Thuiswinkel Keurmerk
rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan
drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Als vast komt te staan dat wederpartij jegens haar wederpartij haar contractuele verplichtingen heeft geschonden of een onrechtmatige daad heeft begaan, behoudt het Thuiswinkel Keurmerk zich het recht voor om de overeenkomst met de wederpartij onverwijld te ontbinden.
2. Als vast komt te staan dat wederpartij jegens haar wederpartij haar contractuele verplichtingen heeft geschonden of een onrechtmatige daad heeft begaan dan is de wederpartij verplicht het logo binnen 48 uur na sommatie van de website te verwijderen op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag. Thuiswinkel Keurmerk behoudt zich het recht voor juridische maatregelen nemen teneinde de verwijdering van het logo af te dwingen.
3. Voorts is Thuiswinkel Keurmerk bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Thuiswinkel Keurmerk kan worden gevergd.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Thuiswinkel Keurmerk op
de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Thuiswinkel Keurmerk de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
5. Indien Thuiswinkel Keurmerk tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
6. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Thuiswinkel Keurmerk
gerechtigd tot het eisen van vergoeding, daaronder begrepen de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
7. Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt,
dan is Thuiswinkel Keurmerk gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde
van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Thuiswinkel Keurmerk, zal
Thuiswinkel Keurmerk in overleg met de wederpartij zorg dragen voor overdracht van
nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de
wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Thuiswinkel Keurmerk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze
kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Thuiswinkel Keurmerk
anders aangeeft.
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen
drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Thuiswinkel Keurmerk vrij om
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de
order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen
van Thuiswinkel Keurmerk op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien de wederpartij een geplaatste order of overeenkomst geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aanafvoer-
en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de
overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in
rekening worden gebracht.
11. De wederpartij is verplicht om in geval van opschorting of tussentijdse opzegging van de overeenkomst, tussen Thuiswinkel Keurmerk en de wederpartij, de contributie van de reeds lopende periode te voldoen.
12. De wederpartij is verplicht om, ten minste 30 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe contributieperiode, aan te geven dat de wederpartij de overeenkomst met Thuiswinkel Keurmerk wil ontbinden. Dit kan kenbaar gemaakt worden via een e-mail, brief of telefoon.
 
artikel 5 Overmacht
1. Thuiswinkel Keurmerk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Thuiswinkel Keurmerk geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Thuiswinkel Keurmerk niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Thuiswinkel Keurmerk of van
derden daaronder begrepen. Thuiswinkel Keurmerk heeft ook het recht zich op overmacht
te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Thuiswinkel Keurmerk zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Thuiswinkel Keurmerk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer
duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
4. Voor zoveel Thuiswinkel Keurmerk ten tijde van het intreden van overmacht zijn
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of
deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Thuiswinkel Keurmerk gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware
er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Thuiswinkel Keurmerk zal de gegrondheid van een klacht onafhankelijk laten beoordelen of toetsen met de wet. Indien er geen klachten worden gemeld heeft Thuiswinkel Keurmerk geen mogelijkheid om de relatie tussen wederpartij en klanten van deze wederpartij te beoordelen.
artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een
door Thuiswinkel Keurmerk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders door Thuiswinkel Keurmerk aangegeven. Thuiswinkel Keurmerk is gerechtigd om
periodiek te factureren.
2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,
dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de
wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
3. Thuiswinkel Keurmerk heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente. Thuiswinkel Keurmerk kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Thuiswinkel Keurmerk kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Thuiswinkel Keurmerk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten
de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt
op afdeling 6.5.3 is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om
een andere reden op te schorten.
5. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de
berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Thuiswinkel Keurmerk echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op
de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. Indien de overeenkomst tussen het Thuiswinkel Keurmerk en wederpartij onverwijld wordt ontbonden door een toerekenbare tekortkoming, dan wordt contributie echter niet gecrediteerd.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Het door in het kader van de overeenkomst Thuiswinkel Keurmerk geleverde blijft eigendom van huiswinkel Keurmerk totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Thuiswinkel Keurmerk
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Thuiswinkel Keurmerk geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.
3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Thuiswinkel Keurmerk veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om Thuiswinkel Keurmerk daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Thuiswinkel Keurmerk ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Thuiswinkel Keurmerk gerechtigd tot deze
penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens Thuiswinkel Keurmerk bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Thuiswinkel Keurmerk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Thuiswinkel Keurmerk en door Thuiswinkel Keurmerk aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Thuiswinkel Keurmerk
zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 Onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Thuiswinkel Keurmerk te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland en België zijn bestemd. De in
dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het
gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
Thuiswinkel Keurmerk kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter
zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld
respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de
eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare
gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Thuiswinkel Keurmerk te
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in
ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk
aan Thuiswinkel Keurmerk te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Thuiswinkel Keurmerk in staat is
adequaat te reageren. De wederpartij dient Thuiswinkel Keurmerk in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting
niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en
betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Thuiswinkel Keurmerk
opdracht gegeven heeft.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
wederpartij geen recht meer toe op herstel, of schadeloosstelling.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde
van Thuiswinkel Keurmerk daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
wederpartij.
6. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
wederpartij in rekening gebracht worden.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Thuiswinkel Keurmerk en de door
Thuiswinkel Keurmerk bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Thuiswinkel Keurmerk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Thuiswinkel Keurmerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Thuiswinkel Keurmerk is uitgegaan van door of namens de wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Thuiswinkel Keurmerk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Thuiswinkel Keurmerk
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Thuiswinkel Keurmerk
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden. Thuiswinkel Keurmerk is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De website van Thuiswinkel Keurmerk kan links bevatten naar niet Thuiswinkel Keurmerk. Thuiswinkel Keurmerk is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
6. Door het Thuiswinkel Keurmerk per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Thuiswinkel Keurmerk staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

artikel 10 Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart Thuiswinkel Keurmerk voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Thuiswinkel Keurmerk toerekenbaar is. Indien
Thuiswinkel Keurmerk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de
wederpartij gehouden Thuiswinkel Keurmerk zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Thuiswinkel Keurmerk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Thuiswinkel Keurmerk en
derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
wederpartij.

artikel 11 Intellectuele eigendom
1. Thuiswinkel Keurmerk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen
op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Afbeeldingen en bewerkte afbeeldingen op deze website worden beschermd door het beeldrecht: enkel de auteur in dienst van het Thuiswinkel Keurmerk (kunstenaar) bezit het recht om de afbeeldingen publiek te maken of te (laten) reproduceren. Indien men een beeld wil reproduceren, dient men toestemming van de auteur te verkrijgen via het Thuiswinkel Keurmerk.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Thuiswinkel Keurmerk partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen kunnen bij overeenkomst geschillen die tussen hen uit een bepaalde, al dan niet uit een overeenkomst voortvloeiende, rechtsbetrekking zijn ontstaan dan wel zouden kunnen ontstaan, aan arbitrage onderwerpen. Als de partijen het geschil aan arbitrage wensen te onderwerpen dan kan het Thuiswinkel Keurmerk een onafhankelijke arbiter aanwijzen.
[V1, art. 1020 v.]

artikel 13 Service
1. De service van Thuiswinkel Keurmerk is van kracht voor overeenkomsten op afstand die een waarde vertegenwoordigen tot duizend euro.
2. Overeenkomsten die levende- en onroerende zaken bevatten zijn uitgesloten van service.
3. Thuiswinkel Keurmerk kan service weigeren voor geschillen die zijn ontstaan voor aanvang van een lidmaatschap van de wederpartij.
4. Opzeggen van een lidmaatschap tot service dient te geschieden tot één maand voor aanvang van de nieuwe lidmaatschapsperiode. Thuiswinkel Keurmerk zal opzeggingen altijd bevestigen.

artikel 14 Privacy
1. Bij het aanvragen van een lidmaatschap of het melden van een klacht wordt gevraagd privé gegevens zoals bijvoorbeeld: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bericht te bevestigen en naar u op te sturen, maar ook om u na aanvraag te kunnen blijven voorzien van een goede en persoonlijke service.
2. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het aanvragen van een lidmaatschap.
3. U kunt ten alle tijde inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een email te sturen naar onze klantenservice met het verzoek tot inzage.
4. Onze website maakt gebruik van cookies. De techniek van cookies maakt het mogelijk bepaalde gebruikersgegevens op te slaan op uw pc, waardoor o.a. de functionaliteit van de inlogfunctionaliteit mogelijk is.
5. Wij gebruiken cookies pertinent niet om uw surfgedrag of herhalingsbezoeken te registreren. Het accepteren van cookies kunt u eenvoudig in de instellingen van uw browser uitzetten.

artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst op www.thuiswinkelkeurmerk.info geplaatste versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking
met Thuiswinkel Keurmerk.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor
de uitleg daarvan.